1556 1681 1703 1581 1905 1715 1828 1048 1233 1604 1222 1672 1617 1618 1142 1516 1982 1524 1431 1494 1292 1118 1127 1013 1249 1346 1375 1609 1111 1156 1261 1548 1208 1645 1247 1332 1537 1313 1896 1561 1406 1520 1205 1810 1454 1353 1858 1085 1779 1501 1448 1370 1712 1661 1188 1580 1149 1144 1665 1978 1662 1602 1283 1596 1632 1555 1783 1777 1606 1549 1019 1750 1400 1238 1160 1582 1795 1514 1050 1441 1097 1502 1613 1734 1094 1146 1099 1614 1886 1302 1186 1563 1552 1960 1787 1368 1440 1255 1815 “Day Camp ”实地体验活动。 - Chongfah Xinseng Wanishbamrung School | https://ch.chongfah.ac.th

“Day Camp ”实地体验活动。

2023年11月15日崇华新生华立学校学生活动管理部在清迈动物园举办小学四年级童子军“Day Camp ”实地体验活动。活动旨在培养学生自主学习的能力,并让他们在校外实地活动中获得实际经验。
20231116043010.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043012.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043013(1).jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043013.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043015.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043016.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043017.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043018.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043019.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043021.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043022.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043024.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043026.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043028.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043029.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th 20231116043030.jpg - “Day Camp ”实地体验活动。 | https://ch.chongfah.ac.th