นายปฐมพงศ์  คำมูล
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ