นางสาวเกศแก้ว    ดวงคำ
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
นายรัฐพงษ์   ยาวิไชย
ครูผู้สอน
นางสาวทัศน์วรรณ  พรหมภิชัย
ครูผู้สอน
นางอุไรพร   จำรัส
ครูผู้สอน
นางสาวชนิดาภา   ศรีวิชัย
ครูผู้สอน
นางสาวบงกชกร  จอมเตปิน
ครูผู้สอน
นางสาวอาภัสรา  ศรีคำมูล
ครูผู้สอน