นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยชนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวพงษ์สุดา   พิชิตสันต์
ครูผู้สอน
นางสาวนฤพร   มีนา
ครูผู้สอน