1616 1347 1900 1122 1768 1314 1855 1341 1778 1515 1644 1888 1965 1128 1862 1792 1511 1620 1443 1463 1856 1723 1683 1276 1310 1996 1674 1648 1179 1622 1443 1694 1233 1205 1729 1083 1533 1058 1905 1653 1076 1392 1855 1140 1105 1875 1554 1281 1400 1179 1277 1267 1817 1309 1796 1410 1050 1658 1067 1547 1211 1913 1009 1868 1019 1949 1469 1057 1895 1580 1177 1137 1545 1275 1191 1276 1123 1279 1517 1622 1595 1758 1799 1529 1524 1293 1889 1856 1624 1063 1395 1270 1632 1795 1000 1587 1300 1690 1086 - Chongfah Xinseng Wanishbamrung School | https://ch.chongfah.ac.th

นางสาวกรรณิการ์   คำตา
经理助理(财会管理)
นางกิตติชญาภรณ์  โยธาโรจนวาณิช
校长助理(学术工作管理)
นางสาวสุรดา  ธรรมวรรณ
校长助理(学术工作管理)
นางสาวธนาภรณ์  เสาวภานนท์
校长助理(学术工作管理)
นางสาวตรีทิพ  กิตตะศาสตร์
校长助理(学术工作管理)
นางสาววชิรา  บุญยปรีดี
校长助理(学术工作管理)
นางสาวเพชรดารินทร์  พรรณทะนะวิลาศ
校长助理(学术工作管理)
นางสาวชมพูนุช  ใจแก้ว
校长助理(学术工作管理)
นางสาวปอร์รินทร์  วังขาว
校长助理(学术工作管理)
นางสาววิกานดา  ตาคำวัน
校长助理(学术工作管理)
นางสาวสุกัญญา  ชิมรังสรรค์
校长助理(学术工作管理)
นางสาวเมวดี  ไพศาล
校长助理(学术工作管理)
นายกรกฎา  ฉิมลี
校长助理(学术工作管理)