สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายภาษาจีน
นางเทพี   หมื่นทัศน์
ครูผู้สอน
นางเยาวลักษณ์   พิบูลอาลักษณ์
ครูผู้สอน
นางฐิติมนต์   ศรีโคตรจันทร์
ครูผู้สอน
นางสาวชุลีรัตน์   ชาญฤทธิวงค์
ครูผู้สอน
นายสิทธิพล   โตจา
ครูผู้สอน
นางสาวบุษบา  จางอรุณ
ครูผู้สอน
นางสาวศิวพร  วิโรจน์รัตโนดม
ครูผู้สอน
นางสาวณิชากร  เสมอกัน
ครูผู้สอน
นางสาวจันจิรา  ทวีอภิรดีเพชร
ครูผู้สอน
นางสาวพริ้งเพริศ  ศรีทิพย์
ครูผู้สอน
นางสาวขนิษฐา  ใจเย็น
ครูผู้สอน
นางสาวอนุรดี  ปัญญาสาร
ครูผู้สอน
นายณรงค์กรณ์  อินทะมา
ครูผู้สอน
นางศุลีพร  สิทธิผง
ครูผู้สอน
นางสาววรวัณย์  แสนเสมอใจ
ครูผู้สอน
นางสาววันทนา  แซ่หยาง
ครูผู้สอน
นางสาวรัตติกาล  แซ่จื้อ
ครูผู้สอน
นางสาวชุลีกร  การแข็ง
ครูผู้สอน
นางสาวเสาวลักษณ์  แสนย่าง
ครูผู้สอน
นางสาวอัมพิกา  แก้วใจมา
ครูผู้สอน
นางสาวชนาภา  ไก่งาม
ครูผู้สอน
นางสาวอัญชยา  เครือคำแดง
ครูผู้สอน
นางสาวสุพัตรา  ทาปัญโญ
ครูผู้สอน
นางสาวสุพรรณิการ์  ศรีสุพรรณ
ครูผู้สอน
นายดาวนิ่ง  ชนะมงคลกุล
ครูผู้สอน
นายอนุวัตร  สันบุญเป็ง
ครูผู้สอน
นางสาวดั่งหทัย  สินคณารักษ์
ครูผู้สอน
นางสาวชญาณ์นันท์  สายชลเลิศมงคล
ครูผู้สอน
นางสาวณชชญา  จิตภิรมย์ธาดา
ครูผู้สอน
นางสาวพัชรนันทร์  กิจพาณิชย์เจริญ
ครูผู้สอน
MRSWANG  YI LI
ครูผู้สอน
Miss.Luo  Yian
ครูผู้สอน
นางสาวจุฬารัตน์  เตชะ
ครูผู้สอน
นางสาวสุภาวรัตน์  พันมา
ครูผู้สอน