นางเจนจิรา   อิทธิพลานุคุปต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวอรวรรณ  สังวาลรัมย์
ครูผู้สอน