นางมนทิพา   เคล้าเคลือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางจรัสศรี    ปาลี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวดุษณี   คำปัญญา
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
นางน้อยหน่า   ตันตระกูล
เจ้าหน้าที่ห้องขาย
นางสาวแสงจันทร์    โตนะโพ
เจ้าหน้าที่พัสดุ