นางสาวสายฝน    ใจวงค์เป็ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางศรัณยา   เทพสุวรรณ
ครูผู้สอน
นางสาวณัฐพร  สืบกันทอง
ครูผู้สอน
นางสาวภัสราพรรณ  โพธา
ครูผู้สอน
นางสาวนริศรา  รังษี
ครูผู้สอน
นายภาณุพงศ์  ตังกินันท์
ครูผู้สอน
นายฤทธิพร  พ้นภัยพาล
ครูผู้สอน